Invasiva främmande arter

Främmande arter hör naturligt inte hemma i Sverige utan har kommit hit genom människans hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt. Dessa arter saknar därmed en naturlig predator och kan konkurrera ut inhemska arter. Om främmande arter hotar den svenska biologiska mångfalden kallas de för invasiva främmande arter. 

Främmande arter har avsiktligt införts i Sverige under lång, ofta för att få bättre skörd eller för att få fler djur att jaga och fiska. Exempel är Fasan, Fälthare, Kanadagås, Regnbåge och Signalkräfta. Andra arter, så som Blomsterlupin, Jätteloka, Spansk skogssnigel och Vandringsmussla har förts in i och spridits i Sverige oavsiktligt.

På grund av den ökade globala handeln, där varor förflyttas över stora geografiska områden via båt, flyg eller lastbil har antalet främmande arter i Sverige ökat under senare år. Närmare 380 av 1500 främmande arter klassas som invasiva främmande arter eftersom de skapar problem för människan eller hotar den biologiska mångfalden. Av dessa är cirka 50 st vattenlevande och ytterligare cirka 80 st främmande arter finns i våra närområden som har potential att etablera sig i Sverige.

Fritidsbåtar är en sekundär källa för spridning av främmande arter

Merparten av vattenlevande främmande arter kommer till Sverige genom kommersiell sjöfart, främst via barlastvatten eller fartygsskrov. Men fritidsbåtar som färdas mellan olika vatten har identifierats som en sekundär källa. Spridningen sker främst genom att organismer fäster sig på skrov, propellrar och följer med i ankarlinor.

Rapportera främmande arter i Rappen!

Rappen är en webbapp för att rapportera observationer av vattenlevande djur och växter. Genom att rapportera in dina fynd har myndigheterna bättre förutsättningar för att förebygga spridning av invasiva främmande arter.

Bakom Rappen står Havs- och Vattenmyndigheten och SLU Artdatabanken och du hittar Rappen här!

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 22 april, 2021