Tänkvärda tips när du vistas i naturen

Sverige är ett land berikat med djur och natur nära till hands. Men för att värna om dessa miljöer krävs att vi som vistas i dem visar hänsyn både mot naturen och andra människor.

Den svenska allemansrätten ger oss möjlighet att fritt röra oss på hav och sjöar och lägga till längs strand och kust, men också skyldighet att värna om växter, djur och inte störa och förstöra. Grundregeln i allemansrätten är att inte röra-inte förstöra.

Allemansrätten är en relativt unik rättighet. Förutom i Sverige är det bara Norge, Finland, Skottland och Island som har liknande rättigheter. Allemansrätten är ingen lag men däremot står det i Regeringsformens 2 kap 15 § att ”alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Allemansrätten omges dock av andra lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet.

Enligt allemansrätten får vi:

 • Gå på mark som inte är tomt, plantering eller annan känslig mark som kan ta skada därav.
 • Passera genom inhägnad betesmark om man inte skadar stängsel eller stör boskapen, glöm inte att stänga grindarna.
 • Förtöja vid land eller tälta under ett dygn, dock inte nära bebyggelse eller på mark som tar skada.
 • Plocka vilda blommor, bär och svamp (som ej är fridlysta) på mark som inte är tomt eller plantering.
 • Göra upp eld såvida inte risk för skogsbrand skada på klippor. Tänk på att släcka elden ordentligt efteråt.
 • Använda nerfallna kvistar och kvarlämnat ris som bränsle.
 • Ta med din hund i naturen. Under tiden 1 mars-20 augusti måste den vara kopplad när du är på land på öar, eller i  skog och mark.
 • Gå i land, tillfälligt förtöja båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där särskilt tillträdesförbud råder, t.ex. till säl- eller fågelskyddsområden.

Enligt allemansrätten får vi inte:

 • Orsaka skadegörelse eller skräpa ner i naturen.
 • Utan lov färdas över tomt, plantering eller annan mark som kan ta skada.
 • Förtöja eller tälta längre än ett dygn eller för nära bebyggelse utan markägarens tillstånd.
 • Plocka eller gräva upp fridlysta växter.
 • Göra upp eld om risk för brand föreligger, elda på hällar och kala berg.
 • Bryta grenar eller kvistar från träd och buskar eller ta näver, bark, löv, bast, ollon, nötter eller kåda från växande träd och buskar.
 • Låta hund okontrollerat gå lös så att djurlivet störs.

Läs om Allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida här!

Filmer om allemansrätten

Se filmen ”Skräp i havet”

Se filmen ”Perfekt tältplats”

Se filmen ”Värsta festen?!”

Se filmen ”Naturskyddsområden”

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 8 december, 2022