I nationalparker och naturreservat kan det finnas särskilda regler om exempelvis att elda, tälta eller förtöja en båt. Ta reda på vad som gäller för den nationalpark du vill besöka med båt.

Paddla försiktigt

Det är inte i första hand båten som skrämmer, utan människan. Fåglar upplever människor som ett hot och en person som rör sig mot en häckande fågel är ett så akut hot att fågeln lämnar redet. Detta gäller både när du färdas i stora och små båtar, och framförallt i kajak som rör sig snabbt och tyst och kan komma in på grunda områden och därigenom ”överraska” fåglarna.

Områden där man inte får fiska

Från och med 2006 råder fiskeförbud under perioden 1 april-15 juni i totalt 25 vikar mellan Singö i norr och Mörkö i söder. Syftet med fiskeförbudet är att öka reproduktionen av fisk i skärgården och långsiktigt förbättra förutsättningarna för ett hållbart fiske.

Regler för djurskyddsområden

Var uppmärksam på fåglarnas varningsrop och varnande beteende. Flyger de ängsligt lågt, spelar skadade eller attackerar har du kommit för nära boplatsen.
Undvik att gå iland på småöar under vår och försommar.
Undvik att fiska intill häckningsskären under känslig tidsperioder.
Stanna på klippor och hällar och undvik att gå längs stränder och strandängar där fåglarna har sina bon.
Håll hunden kopplad. Låt den om möjligt vara kvar i båten när du går iland på små kobbar och skär.
Råkar du skrämma upp en ruvande fågel ska du genast lämna platsen och gå tillbaka den väg du kom.
När du färdas med båt, var uppmärksam på simmande familjer med små ungar. Hög fart och svallvågor kan splittra kullen.

Fågel och sälskyddsområden

Vid fågel- eller sälskyddsområden får man inte stiga iland under en viss tid av året. Det kan även vara förbjudet att vistas på vattnet inom ett visst avstånd från stranden. Förbuden märks ut med gula eller röd/gula skyltar. Skyltarna kan ha olika utseenden under olika tidsperioder. Fågel och sälskyddsområden är utmärkta i de flesta digitala och alla båtsportkort av papper.

Fågel- och sälskyddsområden är till för att:
Skydda förekomsten av hotade och sällsynta arter.
Skydda särskilt viktiga häckningsplatser för skärgårdsfåglar som t ex svärta, småskrake, labb, tordmule, tobisgrissla, sillgrissla och skräntärna.
Skydda större fågelkolonier med t ex tärnor och alkfåglar eftersom störningar drabbar förhållandevis många fåglar.
Skydda mindre fågelskär inom intensivt utnyttjade områden.
Skydda sälarna under den känsliga födsel- och hårömsningsperioden. Sälskyddsområden har bildats i områden där gråsälen uppehåller sig i fasta stammar.

Militära områden

Allemansrätten gäller inte sådana områden som har beslutats som skyddsobjekt enligt 5 § Skyddslagen (2010:35). Här råder tillträdesförbud (7 § Skyddslagen (2010:35)). Det innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. I vissa fall kan tillträdesförbudet genom ett särskilt beslut ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska (7 § Skyddslagen (2010:35).

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 21 juni, 2021