Mät båtbotten med XRF

Att mäta båtbotten med ett XRF-instrument är ett enkelt sätt för att snabbt få reda på vilka metaller som finns på skrovet. 

XRF, en förkortning av X-Ray Fluorescence eller röntgenfluorescensteknik, är en analysmetod för snabb detektion av tungmetaller. Det handhållna instrumentet skickar ut en röntgenstråle som joniserar materialet man mäter på, och kan på så sätt identifiera och kvantifiera metaller. Den joniserande strålningen innebär att strålningen slår ut elektroner ur atomer som den kolliderar med, vilket omvandlar atomerna till joner. På bilden nedan visas hur en XRF-mätning går till i genomskärning.

Ett XRF-instrument kan kalibreras mot olika bakgrunder, vilket innebär att det finns många olika användningsområden. I dagsläget används XRF-instrument bland annat för att identifiera metaller i förorenad mark, inom bilskrotning, gruvexploatering, konsumentprodukter och för att mäta båtskrov.

En fördel med XRF-instrumentet är att resultatet visas direkt på skärmen i önskad enhet, antingen ppm (parts per million) eller ug/cm2 (mikrogram per kvadratcentimeter). En nackdel är att metoden är indikativ, vilket innebär att resultatet kan behöva kompletteras med en kvalitativ metod, exempelvis skrapprov, för att säkerställa uppmätta metallhalter.

För att använda ett XRF-instrument behövs ett tillståndsnummer från Strålsäkerhetsmyndigheten eftersom instrumentet använder sig av en röntgenkälla.

XRF-mätning av båtskrov

Vid mätning av båtskrov behöver instrumentet vara rätt kalibrerat och kvalitetssäkrat. Resultatet visar halten av utvalda metaller, oftast tenn (Sn), koppar (Cu), zink (Zn) och bly (Pb). Resultatet kan sedan användas som indikation för att se om det finns höga eller låga halter av biocider på skrovet.

För att få ett representativt värde ska båtskrovet oavsett storlek mätas på minst åtta punkter, fyra punkter på styrbord sida och fyra på babord. Har båten akterspegel ska två av de åtta mätpunkterna placeras här.

Det finns faktorer som kan påverka mätresultatet, exempelvis tjockleken på färgen eller antal färglager. Bly kan exempelvis förekomma i färgade glasfiberskrov vilket kan indikera förekomst av bly vid mätning på bottenfärg. Vid osäkerhet, utför därför en fribordsmätning.

Bedömning och riktvärden

Svenska Båtunionen utbildar och följer Chalmers rekommenderade metodik för mätning av tenn och förekomst av tennorganiska föreningar. Metodiken baseras på åtta mätpunkter och eventuella kontrollpunkter. Om en mätpunkt visar >100 ug/cm2 ska tre kontrollpunkter mätas inom en radie av 10 cm. Visar en av dessa tre kontrollpunkter också ett värde >100 ug/cm2 indikerar det förekomst av tennorganiska föreningar och sanering rekommenderas.

I dagsläget finns inga nationella riktvärden för vad som kan anses vara höga eller låga halter av metaller i båtbottenfärg vid XRF-mätning. Miljöförvaltningen i Stockholms stad har däremot tagit fram ”rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov”. Tidigare har medelvärdesberäkning använts för att ge ett representativt resultat att bedöma, detta kan fortfarande användas för beräkning av exempelvis kopparhalter. Kommunerna ansvarar för att göra bedömning av resultatet baserade på lokala bestämmelser.

För båtar med hemmahamn i Mälaren har följande rådgivande referensvärden för sanering tagits fram:

  • Tenn ≥ 100 ug/cm2
  • Koppar ≥ 1000 ug/cm2

För båtar med hemmahamn i Östersjön gäller följande:

  • Tenn ≥ 100 ug/cm2

Läs mer och ta del av Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden här.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 25 september, 2023