Mät båtbotten med XRF

Att mäta båtbotten med ett XRF-instrument är ett enkelt sätt för att snabbt få reda på vilka metaller som finns på skrovet. 

XRF, en förkortning av X-Ray Fluorescence eller röntgenfluorescensteknik, är en analysmetod för snabb detektion av tungmetaller. Det handhållna instrumentet skickar ut en röntgenstråle som joniserar materialet man mäter på, och kan på så sätt identifiera och kvantifiera metaller. Den joniserande strålningen innebär att strålningen slår ut elektroner ur atomer som den kolliderar med, vilket omvandlar atomerna till joner. På bilden nedan visas hur en XRF-mätning går till i genomskärning.

Ett XRF-instrument kan kalibreras mot olika bakgrunder, vilket innebär att det finns många olika användningsområden. I dagsläget används XRF-instrument bland annat för att identifiera metaller i förorenad mark, inom bilskrotning, gruvexploatering, konsumentprodukter och för att mäta båtskrov.

En fördel med XRF-instrumentet är att resultatet visas direkt på skärmen i önskad enhet, antingen ppm (parts per million) eller ug/cm2 (mikrogram per kvadratcentimeter). En nackdel är att metoden är indikativ, vilket innebär att resultatet kan behöva kompletteras med en kvalitativ metod, exempelvis skrapprov, för att säkerställa uppmätta metallhalter.

För att använda ett XRF-instrument behövs ett tillståndsnummer från Strålsäkerhetsmyndigheten eftersom instrumentet använder sig av en röntgenkälla.

XRF-mätning av båtskrov

Vid mätning av båtskrov behöver instrumentet vara rätt kalibrerat, exempelvis mot plastbakgrund, och resultatet visar halten av utvalda metaller, oftast tenn (Sn), koppar (Cu), zink (Zn) och bly (Pb). Resultatet kan sedan användas som indikation för att se om det finns höga eller låga halter av biocider på skrovet.

För att få ett representativt värde av halten metaller på båtskrovet behöver båten mätas på minst 8 punkter, fyra punkter på styrbord sida och fyra på babord. Detta oavsett hur stor eller liten båten är. Av dessa 8 mätvärden beräknas ett medelvärde.

Det finns även andra faktorer som kan påverka mätresultatet, exempelvis tjockleken på färgen eller antal färglager. Ju tjockare färglager, desto större mätosäkerhet. Det innebär att man kan behöva göra fler än 8 mätningar per båt för att få ett representativt medelvärde och man kan även behöva göra fribordsmätningar för att få ett referensvärde.

Bedömning och riktvärden

I dagsläget finns inga nationella riktvärden för vad som kan anses vara höga eller låga halter av metaller i båtbottenfärg vid XRF-mätning. Miljöförvaltningen i Stockholms stad har däremot tagit fram ”rådgivande referensvärden för utfasning av biocider på båtskrov”. Referensvärdena gäller enbart för plastbåtar.

För båtar med hemmahamn i Mälaren har följande rådgivande referensvärden för sanering tagits fram:

  • Tenn ≥ 100 ug/cm2
  • Koppar ≥ 1000 ug/cm2

För båtar med hemmahamn i Östersjön gäller följande:

  • Tenn ≥ 100 ug/cm2

Läs mer och ta del av Miljöförvaltningens rådgivande referensvärden här.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 22 april, 2021
Vi använder cookies

För att ge dig en bättre upplevelse använder vi cookies. Du avgör själv vilka som får användas.