Slipning

Att slipa båtskrovet är en vanlig saneringsmetod för att få bort gammal båtbottenfärg, men också för att slipa bort färgflagor på skrovet för att få en jämn yta innan ny färg appliceras. 

Både torrslipning och våtslipning är metoder som kan användas för att ta bort gammal båtbottenfärg. Här presenteras enbart rekommendationer för torrslipning eftersom våtslipning ställer större krav på utrustning och vattenrening, och bör därför enbart utföras av yrkeskunniga personer inomhus för att minimera risken att förorenat vatten sprids till miljön.

Torrslipning

Vid slipning bildas många små dammpartiklar och för att dessa inte ska hamna på marken eller spridas med vinden behöver slipmaskinen kopplas till en dammsugare. Båten behöver också täckas från vattenlinjen och ned samt under båten för att skapa en tät inneslutande miljö.

Vid slipning rekommenderas:

  1. Täck marken under båten med en tät presenning.
  2. Täck båtens sidor med plast från vattenlinjen och ned. Använd tyngder så att plasten runt båten och presenningen under båten skapar ett ordentligt skydd mot väder och vind.
  3. Använd slipmaskin som är kopplad till dammsugare (H-Klass) med HEPA-filter och dammsugarpåse. Byt dammsugarpåse regelbundet.
  4. Använd andningsskydd av minst klass 3 (halvmask klass P3 ger bättre tätslutning än engångsskydd klass FFP3), lämplig skyddsoverall, handskar och skyddsglasögon.
  5. Använd friskluftsmatat andningsskydd om arbetet pågår under längre tid eller om arbetet utförs på flera båtar.

Observera även följande:

  • Om du inte blir klar med arbetet vid ett tillfälle, samla ihop slipdammet som bildats med sopborste och dammsug presenningen på marken. Avfallet hanteras som farligt avfall.
  • När du är klar med slipningen, dammsug presenningen och plasten som används runt båten så att inget synligt damm finns kvar.
  • Samla ihop täckmaterialet, skyddskläder, dammsugarpåse, filter med mera och hantera avfallet som farligt avfall.

Slipning är en av de lämpliga saneringsmetoderna i Transportstyrelsens rekommendation om hur en båt ska saneras från otillåten båtbottenfärg. I rekommendationen finns en lathund för slipning som överensstämmer med ovanstående.

Dela på kostnaden för inköp av utrustning

Att köpa in rätt utrustning, så som slipmaskin, dammsugare och skyddsutrustning kan vara kostsamt. Om din båtgranne också går i tankarna om att slipa skrovet, se om ni kan dela på kostnaden och hjälp varandra!

Bilden nedan visar hur en båt kan täckas för att skapa en tät inneslutande miljö.

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 10 februari, 2022