Dags att sanera båtbotten?

Det kan finnas flera orsaker till att sanera båtbotten. Det kan bland annat handla om att färgskiktet på båten har börjat krackelera, att du har köpt en ny båt men inte vet vad som finns på skrovet eller att du har gjort en mätning på båten och behöver sanera skrovet för att leva upp till kommunens krav. 

Båtägare har under många år sanerat sina båtskrov för att ta bort gamla färglager och förse båten med en ny bottenfärg och på så vis en fin, slät yta. På senare tid har båtägare tvingats sanera sina båtskrov på grund av kommunala krav. Det handlar främst om när båten har påvisats höga tennhalter, vilket indikerar förekomst av TBT, eller höga kopparhalter, vilket indikerar förekomst av biocidfärg. TBT har varit förbjudet på fritidsbåtar sedan 1989 i Sverige och biocidfärger är inte godkända i insjöar och norr om Örskär.

Läs mer här om lagstiftning för båtbottenfärg.

Lämpliga saneringsmetoder

I september 2021 släppte Transportstyrelsen, inom ramen för Skrovmålet, en efterlängtad rekommendation om hur en båt ska saneras från otillåten båtbottenfärg (TSS 2021-3499). I rekommendationen beskrivs bakgrunden till varför vi exempelvis behöver ta bort TBT, ansvar och avfallshantering, vilka saneringsmetoder som är lämpliga samt en lathund för respektive metod. De saneringsmetoder som bedöms som lämpliga är:

 • slipning
 • torrskrapning
 • blästring med sand eller kolsyra
 • gelbehandling med skrapa

Dessa metoder bedöms som lämpliga under förutsättning att människor och miljön skyddas genom:

 • marken under båten täcks
 • vind- och regnskyddad miljö skapas runt båten
 • miljö med undertryck skapas vid blästring
 • personlig skyddsutrustning används
 • färgdamm, färgrester, blästermedia, gel och annat material som kommit i kontakt med färgrester och damm samlas upp och hanteras som farligt avfall
 • farligt avfall hanteras på rätt sätt och lämnas till godkänd avfallsmottagare
 • människor och djur i omgivningen skyddas

De saneringsmetoder som inte rekommenderas är vacuumblästring, laserablation och gelbehandling med högtryckstvätt.

Rekommendationerna baseras på studien Bestämning av biocidspridning vid sanering av bottenfärg från fritidsbåtar utförd av RISE (Research Institutes of Sweden AB). I denna studie kommer RISE till slutsatsen, om riskminimerande åtgärder vidtas på korrekt sätt, att 98 procent av färgdamm och färgpartiklar kan samlas in och omhändertas. Spridning på under 2 procent kan förekomma, och största orsaken till detta är den mänskliga faktorn vid städning och bortforsling av avfallet.

En mer utförlig beskrivning om respektive saneringsmetod, som stämmer överens med lathunden till rekommendationen, hittar du den vänstra spalten eller genom att klicka på följande:

Tillämpa försiktighetsprincipen

Om du inte vet vilken båtbottenfärg som finns på skrovet när du ska sanera, tillämpa försiktighetsprincipen. Det innebär att alltid ta det säkra före det osäkra. Se till att täcka ordentligt med presenning som är helt tät och använd rätt skyddsutrustning. De partiklar som bildas vid en sanering är varken bra för din egen hälsa eller miljön.

Avfallet som bildas är farligt avfall

Oavsett om du blästrar, skrapar eller slipar bort gammal båtbottenfärg ska avfallet som bildas hanteras som farligt avfall. Detta gäller även skyddsutrustning och presenning. Det farliga avfallet ska lämnas till närmsta återvinningscentral.

Tänk på miljön efter att du har sanerat skrovet

Efter att skrovet är sanerat, fundera på vad du behöver för skydd. Ligger båten i en insjö eller norr om Örskär räcker det gott och väl med en epoxi eller epoxiprimer som skydd mot vatteninträngning och plastpest. Ligger i båten i Östersjön kan det också räcka med epoxi om du har tillgång till alternativa metoder i din närhet, exempelvis en borsttvätt. Hitta din närmsta borsttvätt här! 

Ligger båten på västkusten kan det behövas en biocidinnehållande båtbottenfärg för att hålla havstulpanerna borta. Men tänk på att du inte behöver måla skrovet varje säsong utan att det ofta räcker med att bättringsmåla båten på särskilt utsatta ytor, exempelvis längs vattenlinjen. Det gynnar både plånboken och miljön!

Observera även att en aluminiumbåt inte ska målas med en kopparbaserad färg direkt på skrovet eftersom det det leda till korrosion.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 10 februari, 2022