Undervattensbuller från fritidsbåtar

Vad är det och varför är det viktigt? 

Undervattensbuller är ”oljud” i vattenmiljön orsakat av människan som påverkar marina djur och ekosystem negativt. Det handlar framför allt om impulsivt buller och kontinuerligt buller.

  • Impulsivt buller skapas till exempelvis vid undervattensexplosioner eller pålning av bryggor. De starka ljudvågorna som genereras påverkar marina djur som använder hörsel, och kan direkt döda eller skada organismer genom förstörd hörsel eller andra organ.
  • Kontinuerligt buller är ett lågfrekvent buller som finns i vattenmiljön hela tiden och kommer framför allt från sjöfart, fritidsbåtar och havsbaserad vindkraft. Det tillförda ”bruset” i vattnet påverkar marina djurens förmåga att kommunicera, navigera och hitta föda, vilket kan leda till stress och förändrade beteenden.

För fritidsbåtar är det framför allt motorer och propellrar (kavitation) som genererar ljudvågor och bidrar till det kontinuerliga bullret.

Undervattensbuller är fortfarande ett relativt outforskat område och det finns inga standardiserade mätmetoder, men det finns ett par svenska studier och bland annat ett pågående projekt som leds av KTH i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och FOI. Projektet pågår mellan 2022-2024, mer information finns att läsa här.

IVL genomförde mätningar tillsammans med FOI och VTI i Gullmarsfjorden utanför Kristineberg under 2022 och kom fram till följande när 6 olika båtar med olika motorstyrka och en vattenskoter jämfördes:

  • Båtar med starkast motorer bullrade mest
  • Bullret ökar med hastigheten, framför allt från 5 till 15 knop
  • Det var i snitt 20 gånger högre ljudeffekt i bullret vid 15 knop jämfört med 5 knop
  • Vid hastigheter >15 knop avtar bullret, troligen på grund av planing
  • Vattenskotern (med impeller) bullrade mest i luften men minst i vattnet

En presentation av mätningarna finns att ta del av här!

Som båtägare kan du enkelt minska undervattensbullret genom att hålla propellrar rena och sänka hastigheten.

På regleringssidan pågår också ett omfattande arbete där myndigheter och forskningsinstitut, både i Sverige och inom EU, försöker sätta värden på vad som är ett ”acceptabelt” buller i vattenmiljön.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 5 mars, 2024