Lagstiftning för båtbottenfärg

Den undergörande TBT blev början till insikten att våra hav inte är oändliga. Efter det har ett antal förbud och lagändringar följt när det gäller användningen av båtbottenfärger.

I mitten av 60-talet lanserades en ny båtbottenfärg som var mycket effektiv mot påväxt. Färgen såldes och användes på båtar över hela världen. På 70-talet observerade franska ostronodlare att ostronskalen var deformerade. Samtidigt observerade forskare i Storbritannien en markant minskning av antalet purpursnäckor i engelska kanalen. Dessa händelser kopplades sedan samman med användningen av den nya båtbottenfärgen. I färgen fanns olika tennorganiska föreningar. Dessa, speciellt tributyltenn (TBT) visade sig påverka hormonsystemen hos snäckor och musslor. Detta var början till insikten att våra hav inte är oändliga. Ett flertal länder reagerade snabbt och kom med ett förbud mot TBT under 1980-talet. I Sverige förbjöds användning av TBT för alla båtar under 25 meter 1989. Sedan den 1 januari 2008 får inte fartyg bottenmålade med läckande TBT-färg anlöpa europeiska hamnar.

Sammanfattande historik över regler för användning av båtbottenfärger:

 • 1989
  • TBT förbjöds på fritidsbåtar <25 m i Sverige och inom EU
 • 1993
  • Biocidfärger förbjöds i insjöar och i Bottenviken
  • Inga båtar mindre än 200 kg får bottenmålas med biocidfärg
  • Båtbottenfärger med högre kopparinnehåll tillåts på västkusten, jämfört med ostkusten
 • 2002
  • Kemikalieinspektionen slutade godkänna båtbottenfärger med koppar som verksam biocid på ostkusten.
 • 2003
  • TBT förbjöds på handelsfartyg registrerade i EU
 • 2008
 • 2011
  • Kemikalieinspektionen började återigen godkänna båtbottenfärger med koppar som verksam biocid på ostkusten
  • Kemikalieinspektionen uppmärksammade färgindustrin på att båtbottenfärg med högt zinkinnehåll (s.k. mjuka eller självpolerande färger) skulle kräva godkännande då dessa zinkbaserade färger inte enbart verkade fysikaliskt. Detta ledde till att färgproducenterna drog tillbaka produkterna och zinkfärgerna försvann från marknaden under 2012

Reglerna för båtbottenfärger olika

I och med insikten om TBTs giftighet fick Kemikalieinspektionen (KemI) uppdrag att till 1992 utreda och besluta om regler för användandet av giftläckande färger i akvatiska miljöer. KemI gjorde en risk/nytta värdering av de befintliga produkterna på marknaden. Man kom fram till att reglerna för användande av båtbottenfärger måste se olika ut för olika kuststräckor. För Östersjön och Västkusten infördes olika restriktioner för läckagehastighet av koppar. Högre mängder koppar har tillåtits läcka ut från båtbottenfärger för användning på västkusten medan strängare regler för läckagehastighet gäller i Östersjön. All användning av giftläckande färger förbjöds i sötvatten och i Östersjön från Örskär i Uppland till Bottenhavet. Läs mer om biocidfria färger här!

Kemikalieinspektionens godkännande av biocidprodukter är alltid tidsbegränsade, ofta i perioder om sex år. Myndigheten har därför sammanställt vilka biocidinnehållande båtbottenfärger som är godkända för bruk på ostkusten respektive västkusten.

Huvudsaklig förtöjningsplats

Om du har en båt som ligger i hamn både på ostkusten och i en insjö, så är det reglerna för det känsligaste vattnet som gäller för vilken bottenfärg du får använda. Detta har Kemikalieinspektionen reglerat med användningsvillkoret huvudsaklig förtöjningsplats. 

Med användningsvillkoret ”huvudsaklig förtöjningsplats” syftar man på den egna fasta, båtplatsen som du äger eller har hyreskontrakt för. Om båten förtöjs vid flera båtplatser som båtägaren förfogar över, varav den ena är i sötvatten eller norr om Örskär, får båten inte målas med biocidinnehållande båtbottenfärger eftersom det inte finns godkända färger för dessa områden. Huvudsaklig förtöjningsplats avser alltså förvaring av båten när den är förtöjd i vatten. Exempel på vad som inte omfattas av användningsvillkoret är en tillfällig vistelse vid gästhamn, allmän brygga, varv eller liknande. För båtar som har sin så kallade huvudsakliga förtöjningsplats i Bottniska viken, norr om Örskär, eller i inlandsvatten (sötvatten) finns det inga godkända båtbottenfärger. Där får du bara använda sådana produkter som inte innehåller biocider och därmed inte kräver godkännande.

Lagstiftningen har drivit på utvecklingen

Avvecklingen av de gamla färgerna har drivit på utvecklingen av alternativ. Färgtillverkarna har tagit fram nya typer av färger bla fysikaliskt verkande färger. De nya färgerna innehåller nya verksamma ämnen, t.ex. specifika hämmare mot havstulpaner, enzymer mot påväxt eller färger som skapar en syrereducerande yta. Det är svårt att avgöra om en miljögodkänd färg verkligen är bättre för miljön. Förutom nya färger har det också kommit en rad olika andra lösningar för att slippa påväxt. Även andra länder har restriktioner när det gäller båtbottenfärger; t.ex Danmark, Finland, Storbritannien och Nederländerna.

Karta över områden där olika typer av båtbottenfärg är tillåtna att använda

Kartan är hämtad från Kemikalieinspektionens sida Båtbottenfärger – om du måste måla.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 6 maj, 2024