Blästring

Blästring är en metod som bygger på att en stark gasström blåser partiklar mot en önskad yta för att rena eller omforma underliggande material. 

Blästring som metod har använts i Sverige sedan 1960-talet och används i huvudsak för rengöring av broar och tak. Det är först på senare år som blästring har använts för att sanera båtskrov. Blästring är anmälningspliktigt enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) om ytan som blästras är större än 500 kvadratmeter. Anmälningsplikten gäller således inte för blästring av båtskrov.

Det finns flera olika blästermedel som kan användas, men vanligast för blästring av båtskrov är torr sand, fuktig sand eller is.

Blästring av båtskrov bör utföras av yrkeskunnig person

Att blästra ett båtskrov ställer stora krav på utrustning, täckning av båten och hantering av avfallet som uppkommer. För att undvika spridning av det blästerdamm som kan spridas behöver båten täckas ordentligt från vattenlinjen och ned samt under båten, så att ett tät inneslutning skapas runt båten. Därtill krävs ett undertryck på minst 5 Pa som motverkar luftströmmen från själva blästringsaggregatet. Det gör att luftflödet går utifrån och in, så att spridning av partiklar minimeras.

Vid blästring är det också viktigt att rätt skyddsutrustning används, eftersom partiklarna som bildas kan vara skadliga för hälsan.

Efter avslutad blästring behöver avfallet omhändertas på ett korrekt sätt och lämnas som farligt avfall till närmsta återvinningscentral.

Lathund för blästring

Blästring är en av de lämpliga saneringsmetoderna i Transportstyrelsens rekommendation om hur en båt ska saneras från otillåten båtbottenfärg. I rekommendationen finns en lathund för blästring med sand eller kolsyra som kommer listas nedan. Se detta som en checklista inför, under och efter avslutat arbete.

 1. Under båten läggs en heltäckande veckfri marktäckning av stryktålig plast, den ska helst ligga under vagga eller bockar.
 2. Båten täcks runtom med plast, från skrovsidan ner till marktäckningen, för att skapa en tät inneslutning. Plasten kan tejpas på skrovet en bit ovan vattenlinjen och fästas vid marktäckningen med kraftig tejp och det är viktigt att det blir en tät skarv.
 3. Täckningen av marken och båten säkras mot nederbörd och vind. Täckningen kontrolleras under hela arbetets utförande.
 4. Ett undertryck på 5 Pa under blästringen skapas. Detta uppnås av ett lämpligt utsug t ex dammsugare för dammklass H, stoftavskiljare för dammklass H eller ventilator med HEPA 13 filter. Undertrycket gör att båtens täckning buktar inåt.
 5. Den som utför arbetet har ett friskluftsmatat andningsskydd och dammtäta skyddskläder som motsvarar yrkesmässiga krav för blästring av hälsoskadligt material.
 6. Om arbetet inte kan färdigställas vid ett och samma tillfälle samlas vid arbetspassets slut allt färgdamm, färgrester, blästermedia och annat material som kommit i kontakt med färgrester upp och hanteras som farligt avfall direkt efter insamlingen.
 7. Städning och omhändertagning av blästermedia görs med bibehållet utsug påslaget. Omhändertagande av blästermedia ska ske på insidan av inneslutningen, t ex uppsamling i säckar eller andra kärl eller uppsug med stoftavskiljare.
 8. Efter avslutad blästring – innan skrovtäckningen tas ned och platsen exponeras för vind och regn – dammsugs mark- och sidotäckning noga så att inget synbart damm finns kvar.
 9. Täckmaterialet rullas ihop och hanteras som farligt avfalldirekt efter avslutat arbete.
 10. Skyddskläder, filter och blästermedia hanteras som farligt avfall direkt efter avslutat arbete.
 11. Det farliga avfallet ämnas till en godkänd transportör eller godkänd mottagare av farligt avfall.

Blästring i båtklubbens regi

Om du är med i en båtklubb som har för avsikt att blästra båtar, tänk på att upprätta ett eget egenkontrollprogram samt informera tillsynsmyndigheten. Det går att söka LOVA-bidrag för blästring av båtar, och en blästring kostar mellan 10 000 till 20 000 kr beroende på storlek på båten.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 23 december, 2022