Denna sida kommer inom kort uppdateras så att informationen stämmer överens med Transportstyrelsens rekommendation om sanering, TSS 2021-3499

Blästring

Blästring är en metod som bygger på att en stark gasström blåser partiklar mot en önskad yta för att rena eller omforma underliggande material. 

Blästring som metod har använts i Sverige sedan 1960-talet och används i huvudsak för rengöring av broar och tak. Det är först på senare år som blästring har använts för att sanera båtskrov. Blästring är anmälningspliktigt enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) om ytan som blästras är större än 500 kvadratmeter. Anmälningsplikten gäller således inte för blästring av båtskrov.

Det finns flera olika blästermedel som kan användas, men vanligast för blästring av båtskrov är torr sand, fuktig sand eller is.

Blästring av båtskrov bör utföras av yrkeskunnig person

Att blästra ett båtskrov ställer stora krav på utrustning, täckning av båten och hantering av avfallet som uppkommer. För att undvika spridning av det blästerdamm som kan spridas behöver båten täckas ordentligt från vattenlinjen och ned samt under båten, så att ett tät inneslutning skapas runt båten. Därtill krävs ett undertryck på minst 5 Pa som motverkar luftströmmen från själva blästringsaggregatet. Det gör att luftflödet går utifrån och in, så att spridning av partiklar minimeras.

Vid blästring är det också viktigt att rätt skyddsutrustning används, eftersom partiklarna som bildas kan vara skadliga för hälsan.

Efter avslutad blästring behöver avfallet omhändertas på ett korrekt sätt och lämnas som farligt avfall till närmsta återvinningscentral.

Blästring i båtklubbens regi

Om du är med i en båtklubb som har för avsikt att blästra båtar, tänk på att upprätta ett eget egenkontrollprogram samt informera tillsynsmyndigheten. Det går att söka LOVA-bidrag för blästring av båtar, och en blästring kostar mellan 10 000 till 20 000 kr beroende på storlek.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 7 oktober, 2021