Nya rekommendationer för sanering av båtbotten

Skrovmålet, ett nationellt samverkansprojekt för en giftfri miljö som leds av Transportstyrelsen, släpper nu en efterlängtad rekommendation om hur en båtbotten ska saneras på ett säkert sätt från otillåten biocidfärg. 

Nedan följer ett pressmeddelande från Transportstyrelsen.

Så ska båtbottenfärgen saneras säkert

Slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa. Det är metoderna som lyfts fram i en ny rekommendation för sanering av bottenfärg, av bland annat Transportstyrelsen. ”Följer man den är risken att sprida farliga ämnen omkring sig vid sanering mycket liten”, säger miljöhandläggaren Lina Petersson.

För att inte giftiga ämnen, som till exempel det numera förbjudna tributyltenn (TBT), ska spridas i naturen gäller det att sanera båtbottenfärg på rätt sätt. I en ny rekommendation som vänder sig framför allt till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare, presenteras nu riskminskande åtgärder för att sanera färgen säkert.

Fyra metoder pekas ut som lämpliga för borttagning av bottenfärg. Dessa är slipning, torrskrapning, blästring med sand eller kolsyra och gelbehandling med skrapa.

Viktiga åtgärder att följa

Till metoderna följer en lista över nödvändiga åtgärder (se faktaruta), som till exempel att täcka marken, använda skyddsutrustning och samla upp allt material som kommit i kontakt med färgrester.

– En förutsättning för att de rekommenderade metoderna ska vara säkra för den som utför saneringen och för miljön är att alla åtgärderna följs noggrant, säger Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen.

Den nya rekommendationen bygger på en studie av Research institutes of Sweden (RISE), som Transportstyrelsen har låtit ta fram. Vid en färgsanering som utförs på rätt sätt kan mer än 98 procent av färgpartiklar och biocider samlas in och omhändertas, visar mätningar i studien.

Bakom rekommendationen står förutom Transportstyrelsen även Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, miljöförvaltningen i Stockholms stad och Statens geotekniska institut. Även Kemikalieinspektionen och Arbetsmiljöverket har bidragit i arbetet.

FAKTA – Åtgärder vid sanering av bottenfärg

  • marken under båten täcks
  • vind- och regnskyddad miljö skapas runt båten
  • miljö med undertryck skapas vid blästring
  • personlig skyddsutrustning används
  • färgdamm, färgrester, blästermedia och annat material som kommit i kontakt med färgrester och damm samlas upp och hanteras som farligt avfall
  • farligt avfall hanteras på rätt sätt och lämnas till godkänd avfallsmottagare
  • människor och djur i omgivningen skyddas

Hela rekommendationen finns att ladda ner här.

Mer information om sanering av båtbottnar finns även här under fliken Måla båten – Sanera båten som kommer att uppdateras i enlighet med Transportstyrelsens rekommendationer.

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 10 februari, 2022