Förslag på nya regler för vattenskotrar

Vattenskoterutredningen har nu lämnat sitt betänkande till regeringen under namnet Ändrade regler för vattenskotrar. 

Utredningens uppdrag var att utreda hur användningen av vattenskotrar och andra vattenfarkoster med liknande störningsbild bör regleras. Syftet med utredningen var att säkerställa att användningen av sådana farkoster inte medför oacceptabla störningar eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Utredningens förslag är i korthet:

  • Vattenskoterförordningen ska upphävas.
  • Det ska införas ett generellt förbud som innebär att det är förbjudet att använda vattenskoter i naturreservat om inte annat framgår av föreskrifterna som gäller för reservatet eller i allmän farled.
  • Länsstyrelsernas bemyndigande att meddela sjötrafikföreskrifter ska utökas och de ska ges i uppdrag att se över behovet av sjötrafikföreskrifter.
  • Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska ges möjlighet att meddela föreskrifter om avgifter för handläggning avseende ärenden som rör användning av vattenskoter eller annan liknande vattenfarkost.
  • Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda om hur sjötrafikförordningen (1986:300) kan tillämpas för att inte oacceptabla störningar för människors hälsa och miljön ska uppkomma till följd av vattenskoterkörning.
  • Transportstyrelsen ska vara ansvarig för att tillhandahålla information om vattenskotrar och gällande regler.
  • Antalet brott som ska föranleda återkallelse av förarbeviset för vattenskoter ska utökas.
  • Transportstyrelsen ska utreda förutsättningarna för ett register för vattenskotrar

Läs betänkandet i sin helhet här! 

 

 

 

Dela inlägg
Senast uppdaterat: 4 oktober, 2022