fbpx

Exempel på Miljöplan/Avfallsplan för båtklubbar

Som båtklubb kan man tillsammans göra skillnad för miljön. Med både mindre justeringar och större krafttag kan ni tillsammans se till att er båtklubbsverksamhet är trivsam och miljöanpassad. Nedan följer exempel på föhållningsregler som både ökar medvetenheten hos medlemmarna, synliggör eventuella brister och skapar riktlinjer för en god och miljövänlig båtklubbskultur.
Medlem och övriga som nyttjar båtklubbens anläggning är skyldiga:

 • Att hålla sig informerade om klubbens stadgar, regler och verksamhet via tillgängliga informationskanaler som Internet, brev, anslag på båtklubbens anslagstavla etc.
 • Att följa klubbens stadgar, hamnstadga och övriga regler samt anvisningar från klubbens funktionärer.
 • Utöver vad som framgår av Miljöplanen, skyltning och anslag utgör alltid gällande lagar samt kommunala och andra föreskrifter en lägsta nivå för vilka krav som gäller. Vid hantering av miljöfarliga ämnen och produkter skall externa och interna säkerhetsföreskrifter alltid följas i avsikt att minimera miljöpåverkan.
 • Slipning av båtbottenfärg får endast ske med ansluten grovdammsugare som samlar upp slipdammet. Slipdammet ska lämnas på avsedd plats i miljöstationen på båtklubben eller kommunens återvinningsstation.
 • Blästring av båtbotten som har rester av båtbottenfärg får endast ske där marken täckts och tätning mellan båtskrov och marken har arrangerats på ett sätt som godkänts av varvschefen. Färgresterna skall samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall på kommunens återvinningsstation.
 • Kontroll och sanering av TBT-färger. Båtar tillverkade före 1991 och som inte renslipats efter 1991 bör kontrolleras om det finns TBT-
  rester på botten. Om TBT rester finns ska botten blästras eller renslipas enligt ovan.
 • Oljerester ska samlas upp och omgående hällas i avsett fat märkt med ”Spillolja” i miljöstationen
 • Oljefilter kastas omgående efter byte i fat märkt med ”Oljefilter” i miljöstationen
 • Glykol från byte i kylsystem och vinterkonservering av sjövattensystem ska samlas upp och omgående hällas i avsett fat märkt med ”Glykol” i miljöstationen.
 • Slagvatten som innehåller olja, bränsle eller glykol får inte släppas ut varken i sjön eller på land. Båtar med risk för att olja hamnar i kölsvinet bör ha en oljeabsorbent i kölsvinet eller ännu hellre en separationsanordning på länsanordningen.
 • Ingen toatömning får ske i sjön. Klubbens (eller annan) sugtömningsstation ska användas.
 • Färgrester, målningsverktyg, lösningsmedel och lösningsmedelsrester ska hällas i fat märkt med lösningsmedel i miljöstationen. Färgburkar, penslar, rollers etc. skall lämnas på återvinningsstationen
 • Uttjänta båtbatterier skall omgående lämnas i speciellt syrasäkert kärl vid miljöstationen på båtklubben
 • Förpackningar och övrigt avfall källsorteras av båtägaren och lämnas på kommunens återvinningsstationer.
 • El- och elektronikskrot lämnas på kommunens återvinningsstation
 • Elvärme får inte lämnas påslagen i båt och elförbrukningen ska minimeras
 • Färskvatten ska användas med förnuft och får inte lämnas rinnande Transportstyrelsen: tillsyn fritidsbåtshamnar och Lathund för fritidsbåtshamnar
  Lagar SJÖFS 2001.13 TSFS 2012:13