fbpx

Färgämnen

Att en båtbottenfärg är godkänd av kemikalieinspektionen innebär inte att den är ofarlig för miljön. De kemiskt verksamma färgerna innehåller ämnen som antingen är direkt giftiga mot påväxten eller ämnen som stöter bort påväxten. Färgen är sammansatt på ett sätt så att den successivt läcker ut ämnena under en längre tid.

 

Måste godkännas av kemikalieinspektionen

Båtbottenfärger som innehåller tillsatser av ämnen klassade som bekämpningsmedel (till exempel koppar och irgarol) regleras enligt miljöbalken som bekämpningsmedel (biocid). Färger som motverkar påväxt på kemisk väg måste godkännas av Kemikalieinspektionen innan de får säljas och användas. När Kemikalieinspektionen beslutar om en färg ska godkännas görs alltid en bedömning av dess hälso- och miljörisker. Om riskerna anses vara acceptabla godkänns färgen och villkor för hur färgen får användas fastställs. Att färgen är godkänd innebär inte att den är ogiftig eller ofarlig utan att den är acceptabel att använda under särskilda villkor.

 

Östersjöns ekosystem särskilt känsligt

I bedömningen tas hänsyn till att olika miljöer har olika känslighet. Ekosystemet i Östersjön är särskilt känsligt och därför är många färger inte godkända att användas där. För fritidsbåtar med en egenvikt över 200 kg, och som huvudsakligen används på västkusten finns ett antal godkända färger med koppar. För fritidsbåtar som huvudsakligen används på ostkusten finns idag en färg med kemisk verkan godkänd.

 

Koppar

Koppar är ett grundämne som är livsnödvändigt för människor, djur och växter. Men samtidigt kan förhöjningar av kopparhalten ge upphov till skadliga effekter på levande organismer. Koppar är ett allsidigt material som används på många olika sätt t.ex. i smycken, till verktyg, takplåt, rörmaterial, medicin och som bekämpningsmedel i traditionella båtbottenfärger. Kopparjonerna påverkar både växt- och djurplankton och även blåmusslans och blåstångens tillväxt.

Även i sediment har förhöjda halter av koppar uppmätts vid båthamnar och fartygsleder. Färger som innehåller koppar är farliga för användaren vid inandning, hudkontakt och förtäring.

Fysikaliskt verkande färger

Kunskapen och ansvaret för de fysikaliskt verkande färgerna ligger hos färgproducenterna och inte hos kemikalieinspektionen. De fysikaliskt verksamma färgerna har en glatt yta eller andra egenskaper som gör att påväxten inte får fäste. Färgen kan vara polerande som gradvis skalas av och tar med sig påväxten. Andra färger med silikon eller teflon gör det svårare för organismer att sätta sig fast. Eftersom fysikaliskt verksamma färger inte motverkar påväxt genom tillsatser av bekämpningsmedel behöver dessa färger inte godkännas av Kemikalieinspektionen. För polerande färger finns risk att mikroplaster avges.