Återvinning av gamla båtar

Idag kan man lämna sin båt (plast, trä och aluminium) till vissa återvinningscentraler. Det förutsätter dock att allt material i båten först sorteras så metallen går till metallåtervinningen, elektriska komponenter i el- återvinningen och så vidare.

Att sortera och plocka av allt på en båt tar många arbetstimmar. När det saknas ett enkelt system för insamling och miljöriktig återvinning är risken stor att båtarna blir stående i båtklubbarna eller hemma på tomten, eldas upp eller i värsta fall dumpas i hav och sjöar.

Plasten (kompositen) i båtarna brukar idag brännas upp i värmeverk förutsatt att det finns bra nog rökgasrening vilket behövs när man eldar upp komposit och det finns inte på alla ställen. Ett annat problem med att elda kompositmaterial är att restprodukterna av  fibrerna blir kvar och kan inte återvinnas utan hamnar till sist på deponi. Det har gjorts flera studier hur man skulle kunna återvinna glas- eller kolfibrerna i härdad plast, problemet är att få ekonomi i det hela. Det pågår också försöksprojekt att använda plasten inom cementindustrin eller mala ned den och ha den som fyllnadsmaterial vid exempelvis vägbyggen.


Ingen skrotningspremie och inget producentansvar

Som det är idag finns det ingen skrotningspremie för båtar. Båtägare får därmed själva bekosta skrotningen. Kanske borde det inom båtbranschen som i flera andra branscher införas ett producentansvar? Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta hand om uttjänta produkter. Tanken är att det ska motivera producenterna att ta fram produkter som är mer resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller miljöfarliga ämnen.

I båtbranschen satsas det idag på miljövänligare båtprodukter och bränslesnålare motorer. Tillverkningsprocessen miljöanpassas men det sista steget finns inte med i beräkningarna, hur vi ska ta hand om båten när den är redo att skrotas. Om vi inte inkluderar destruktionen och bygger upp ett fungerande återvinningssystem går vi miste om de resurser som ändå finns och kan tas tillvara på.