Toatömning och latrinanpassning

Vill du bygga om din båt för latrintömning?  Då finns en del saker att tänka på!

 

Checklista

Hålltank: Båtens hålltank som samlar toalettavfallet finns i rostfritt stål, aluminium eller plast. Tankvolymen bör vara tillräcklig för att besättningen ska kunna tillbringa några dagar ombord utan att tanken behöver tömmas. 30–50 liter är vanligt förekommande volymspann. Om du installerar en vakuumtoalett kan du använda en mindre tank, eftersom dessa kräver mindre spolvatten. Enligt ISO-standarden ska hålltanken ha en nivåmätare som indikerar när tanken är fylld till tre fjärdedelar. Toaletter som saknar hålltank har så kallat direktutsläpp. Det innebär att det saknas möjlighet till förvaring av avfallet ombord. Istället är toaletten ansluten via sanitetsslangar direkt till skrovet där avfallet släpps ut till omgivande vatten. Beroende på vilken båt man har kan det vara svårt att hitta en hålltank som passar. Då finns möjligheten att beställa en rostfri tank med lämpliga mått. Förutom installation av tanken behöver sanitetsslangar dras om, däcksbeslag, ventiler, pump, filter och nivåmätare monteras.

Beslag: Hålltanken töms via en anslutning på däck till en sugtömningsstation. Anslutningen ska vara anpassad för slangar med en innerdiameter på 38–50mm. Alla slangar bör vara gastäta och luktfria sanitetsslangar för att slippa otrevliga gasutsläpp. När du tömmer hålltanken i en sugtömningsstation skapas ett undertryck i tanken. Om det inte finns en fungerande avluftning kan hålltanken sugas ihop (implodera). För att slippa detta bör luftslangens innerdiameter vara minst 19 millimeter till tankar under 400 liter.

Alternativa lösningar: Om det är ont om utrymme på båten finns det andra alternativ. En torrtoalett som inte kräver någon tillförsel av vatten, eller en kemisk toalett med transportabel tank som kan tömmas i en utslagsvask. Om du använder saneringsvätska i båttoaletten ska den vara biologiskt nedbrytbar eftersom vissa mindre reningsverk har känsliga processer som kan störas av starka kemikalier. Ett annat miljövänligt alternativ är mulltoa. Mulltoa är en torrtoalett där avfallet samlas i en behållare under toaletten och bryts ned av mikroorganismer. Avfallet rörs om manuellt eller mekaniskt för att påskynda nedbrytningen. Efter nedbrytning kan du använda avfallet som gödningsmedel. Mulltoan kräver en fläkt samt att temperaturen är minst 14 grader.

Så tömmer du hålltanken

– Lägg till vid tömningsstationen.
– Om det finns en instruktion, läs den.
– Sätt på pumpen
– Ta slangen till båten, fäst munstycket i däcksanslutningen och öppna ventilen
– När hålltanken är tom: stäng ventilen och häng tillbaka slangen
– Stäng av pumpen

Ny lag i år

Toalettavfall ska ses som vilket annat avfall som helst. Genom avfallet tillförs vattnet fosfor- och kväveämnen som har en gödande effekt. Det kan dessutom orsaka sanitära problem eftersom det innehåller bakterier som t.ex. e-coli, som kan bidra till olika typer av infektioner.

Utsläppen av fosfor från båttoaletter i svenska vatten uppskattas motsvara cirka 3,7 ton. I Östersjön utgör fosfor ett större miljöproblem än kväve. Östersjön är särskilt känslig för både övergödning och giftförekomst vid exempelvis algblomningar, som gynnas av övergödningen. Eftersom utsläppen från fritidsbåtar sker under en väldigt begränsad tid och dessutom över en väldigt begränsad del av Östersjön och Västerhavet, bedöms det lokalt ha en negativ påverkan. Tiden för utsläppen sammanfallet dessutom med algblomningarna och platsen för småbåtarnas utsläpp är de artrika kusterna där vattenomrörningen är som långsammast.

Från och med 1 april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta. De enda båtar som undantas är de som k-märkts av Statens maritima museer. Du kan läsa mer om förbudet på www.transportstyrelsen.se/toa.

Vad kostar det då?

Kostnaden beror på om du behöver byta ut nuvarande utrustning eller om det räcker att installera en hålltank och däcksanslutning, samt om du kan utföra arbetet själv. Om hela toalettsystemet ska köpas in får du räkna med en kostnad från 7000 kr och uppåt beroende på vilka komponenter du väljer. Om du själv bygger om toalettsystemet och har toalett samt hålltank, men saknar däcksbeslag, kan kostnaden bli från 1500 kr.

Läs mer om Återvinning & avfall

Båtmiljö.se finansieras av: